วีดีโอ พระอภิธรรม

ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะตรี

(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 1-1 [Dhamma on youtube]

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะตรี

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๑

(18 แผ่น)


(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 1-2 [Dhamma on youtube]

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะตรี

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒

(13 แผ่น)


(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 1-3 [Dhamma on youtube]

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะตรี

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๖

(29 แผ่น)


ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะโท

(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 2-1 [Dhamma on youtube]

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะโท

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๓

(25 แผ่น)


(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 2-2 [Dhamma on youtube]

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะโท

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๗

(24 แผ่น)


ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะเอก

(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 3-1 [Dhamma on youtube]

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะเอก

ธัมมสังคณีสรูปัตถนิสสยะ (ชุดที่ 1)

(17 แผ่น)


(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 3-2 [Dhamma on youtube]

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะเอก

ธัมมสังคณีสรูปัตถนิสสยะ (ชุดที่ 2)

(16 แผ่น)


ดูเพิ่มเติมได้ที่ Youtube

 

 มี channel ที่ อัพโหลดไว้ดังนี้

 

    >>>>  sombool2012  <<<<

    >>>>  putthapun   <<<<

   >>>>   tikuyahome   <<<<

  >>>>   jewsme   <<<<

 

 

 

ชั้น มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี

(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 4a1

 

หลักสูตรพระอภิธรรม ชั้น มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี

ภูมิจตุกกะ - ปฏิสนธิจตุกกะ
บรรยายโดย อาจารย์แม่ชีถมทอง  หงส์ชั้น
upload ลง youtube โดย wongphan.โอ


>>>>>  link มัชฌิมตรี <<<<<

(อาจารย์แม่ชีถมทอง  หงส์ชั้น)

 อัพโหลดโดย wongphan.โอ

 

>>>>>  link ปริเฉทที่ ๔  <<<<<

(พระอาจารย์วรฤทธิ์ โอภาโส)

 

>>>>>  link  ปริเฉทที่ ๕  <<<<<

(อ.สมพร ปัญญาธร วัดสามพระยาวรวิหาร)

 

อัพโหลดโดย sombool2012

ชั้น มัชฌิมอาภิธรรมิกะโท

 

>>>>>  link ปริเฉทที่ ๘  <<<<< 

(พระมหาภาณุวัฒน์ ปิยสีโล)

 

>>>>>  link ปริเฉทที่ ๘ ปฏิจจสมุปบาท  <<<<<

(อ. อาณัติชัย)

 

>>>>>  link ปริเฉทที่ ๘ ปัฏฐาน  <<<<<

(อ. อาณัติชัย)

 

อัพโหลดโดย sombool2012

 

 

 

>>>>>  link ปริเฉทที่ ๙ วิปัสสนากรรมฐาน <<<<<

(อาจารย์พรชัย เจริญดำรงเกียรติ)

 

อัพโหลดโดย putthapun

ชั้น มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก

 

>>>>>  link ธาตุกถารูปัตถนิสสยะ  <<<<<

(พระมหาภาณุวัฒน์ ปิยสีโล)

 

อัพโหลดโดย sombool2012

ชั้น มหาอาภิธรรมิกะตรี

 

>>>>>  link มูลยมก  <<<<<

(แม่ชีสดใส เพ็งเทศ)

 

อัพโหลดโดย sombool2012

ชั้น มหาอาภิธรรมิกะโท

ชั้น มหาโท ชุด a อายตนยมก ชุด b สัจจยมก

(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 8-a1

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น มหาอาภิธรรมิกะโท

อายตนะยมก (ตอนที่ 1-56) 

อ.พิชยุตม์ ตันไพโรจน์

 


 >>>>> link อายตนยมก <<<<<

(อ. พิชยุตม์ ตันไพโรจน์)

อัพโหลด โดย กัญรศิ เส็งกิ่ง

 

(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 8-a2

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น มหาอาภิธรรมิกะโท

อายตนะยมก (ตอนที่ 1-71) 

อ.วงศ์พรรณ์ สัจจะรัตนะโชติ


>>>>> link อายตนยมก <<<<<

(อ.วงศ์พรรณ์ สัจจะรัตนะโชติ)

อัพโหลดโดย Wongphan .โอ

(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 8-b1

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น มหาอาภิธรรมิกะโท

สัจจยมก (ตอนที่ 57-82) 

อ.พิชยุตม์ ตันไพโรจน์


>>>>> link สัจจยมก <<<<<

(อ. พิชยุตม์ ตันไพโรจน์)

อัพโหลด โดย กัญรศิ เส็งกิ่ง

>>>>>  link สัจจยมก  <<<<<

(พระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม)

 อัพโหลดโดย jewsme

ชั้น มหาอาภิธรรมิกะเอก

ชั้น มหาเอก ชุด a (พระอาจารย์มหาภาณุวัฒน์) มี 60 ตอน

(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 9-a1

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น มหาอาภิธรรมิกะเอก

มหาปัฏฐาน (ตอนที่ 1-30) 

พระมหาภาณุวัฒน์ ปิยสีโล


(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 9-a2  

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น มหาอาภิธรรมิกะเอก

มหาปัฏฐาน (ตอนที่ 31-60)

พระมหาภาณุวัฒน์ ปิยสีโล


>>>>>  link มหาปัฏฐาน <<<<<

(พระมหาภาณุวัฒน์ ปิยสีโล)

 อัพโหลดโดย sombool2012

ชั้น มหาเอก ชุด b (อาจารย์ ณัฐศักย์) มี 101 ตอน   (มีเอกสารประกอบการเรียน)

(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 9-b1 

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น มหาอาภิธรรมิกะเอก

มหาปัฏฐาน:    

อาจารย์ ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์   (ตอนที่ 1-35)

 


(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 9-b2 

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น มหาอาภิธรรมิกะเอก

มหาปัฏฐาน: 

อาจารย์ ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์   (ตอนที่ 36-70)


(click here)
(click here)

วีดีโอ พระอภิธรรม ชุด 9-b3 

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น มหาอาภิธรรมิกะเอก

มหาปัฏฐาน: 

อาจารย์ ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์   (ตอนที่ 71-101) 


>>>>>  link มหาปัฏฐาน <<<<<

(อาจารย์ ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์)

 อัพโหลดโดย Jariya  Techavipoo