วีดีโอ พระอภิธรรม 2-2

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้นจูฬอภิธรรมิกตรี

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๗ สมุจจยสังคหวิภาค (24 แผ่น)

บรรยายโดย พระอาจารย์ไชโย อาสโภ

 

หมายเหตุ : ปริจเฉทที่ 7 สมุจจยสังคหวิภาค
 แสดงธรรมที่ควรรู้ที่สำคัญๆ ได้แก่ อุปาทานขันธ์,อายตนะ 12, ธาตุ 18, อริยสัจ 4 และโพธิปักขิยธรรม 37 (ธรรมที่เกื้อหนุนแก่อริยมรรค คือ สติปัฏฐาน 4,สัมมัปปธาน 4, อิทธิบาท 4, อินทรีย์ 5, พละ 5, โพชฌงค์ 7 และมรรคมีองค์ 8)

 

uploadลงยูทูป โดยคุณ sombool2012


ถ้าวีดีโอด้านล่างไม่แสดงให้ คลิ๊กไปดูที่ [Dhamma on youtube]

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

21.

 

 

22.

 

 

23.

 

 

24.