แผนภาพพระอภิธรรม

 

 

แฟ้มภาพ จิต ๘๙


ภาพแผนผังต่างๆ

 

ปรมัตถธรรม ๔
ปรมัตถธรรม ๔
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
เจตสิกที่ประกอบใน มหากุศลจิต
เจตสิกที่ประกอบใน มหากุศลจิต

ตารางสัมปโยคนัย
ตารางสัมปโยคนัย
ตารางสังคหนัย
ตารางสังคหนัย
สงเคราะห์จิตโดยประเภทแห่งเวทนา..
สงเคราะห์จิตโดยประเภทแห่งเวทนา..

วิถีจิต
วิถีจิต
ชวนจิต ๗
ชวนจิต ๗
จิตหนึ่งดวงมี ๓ ขณะ
จิตหนึ่งดวงมี ๓ ขณะ

รูป ๒๘
รูป ๒๘
ภพภูมิ ๓๑
ภพภูมิ ๓๑

ภูเขาสิเนรุ