แผนผังจิต ๘๙


 

อกุศลจิต ๑๒

 

อเหตุจิต ๑๘

 

กามาวจรโสภณจิต ๒๔