คัมภีร์ ปทรูปสิทธิแปล สัททัตถนัยและโวหารัตถนัย

01 สนธิกัณฑ์.pdf
Adobe Acrobat Document 552.7 KB
02 นามกัณฑ์.pdf
Adobe Acrobat Document 809.9 KB
03 การกกัณฑ์.pdf
Adobe Acrobat Document 576.4 KB
04 สมาสกัณฑ์.pdf
Adobe Acrobat Document 381.9 KB

ปทรูปสิทธิมัญชรี

คัมภีร์ อธิบายปทรูปสิทธิปกรณ์ เล่มที่ ๑

ปทรูปสิทธิมัญชรี (คัมภีร์อธิบายปทรูปสิทธ
Adobe Acrobat Document 7.4 MB

คัมภีร์ ปทรูปสิทธิแปล 01 สนธิกัณฑ์