ปทรูปสิทธิ

MP3 ปทรูปสิทธิ (1)

 

CD แผ่นที่ ๑

01 อารัมภะ.mp3
MP3 Audio File 57.6 MB

                           (เริ่มชั่วโมงการบรรยาย ไวยากรณ์ คัมภีร์ปทรูปสิทธิ)

02 สนธิ.mp3
MP3 Audio File 39.6 MB
03 นาม 1.mp3
MP3 Audio File 48.1 MB
04 นาม 2.mp3
MP3 Audio File 1.5 MB
05 นาม 3.mp3
MP3 Audio File 43.4 MB
06 นาม 4.mp3
MP3 Audio File 31.8 MB
07 นาม 5.mp3
MP3 Audio File 8.4 MB
08 นาม 6.mp3
MP3 Audio File 61.4 MB
09 การก 1.mp3
MP3 Audio File 1.1 MB
10 การก 2.mp3
MP3 Audio File 10.1 MB
11 การก 3.mp3
MP3 Audio File 45.2 MB
12 การก 4.mp3
MP3 Audio File 59.2 MB
13 การก 5.mp3
MP3 Audio File 63.2 MB
14 การก 6.mp3
MP3 Audio File 32.9 MB
15 การก 7.mp3
MP3 Audio File 55.3 MB
16 การก 8.mp3
MP3 Audio File 37.7 MB
17 การก 9.mp3
MP3 Audio File 33.7 MB
18 การก 10.mp3
MP3 Audio File 41.7 MB

 

 

 

CD แผ่นที่ ๒

19 การก 11.mp3
MP3 Audio File 60.9 MB
20 การก 12.mp3
MP3 Audio File 47.2 MB
21 สมาส อัพยยีภาวะ.mp3
MP3 Audio File 62.5 MB
22 สมาส กัมมธารยะ 1.mp3
MP3 Audio File 58.4 MB
23 สมาส กัมมธารยะ 2.mp3
MP3 Audio File 33.1 MB
24 สมาส ทิคุ.mp3
MP3 Audio File 20.6 MB
25 สมาส ตัปปุริส.mp3
MP3 Audio File 62.8 MB
26 สมาส ตัปปุริส.mp3
MP3 Audio File 31.3 MB
27 สมาส พหุพพีหิ.mp3
MP3 Audio File 30.8 MB
28 สมาส พหุพพีหิ.mp3
MP3 Audio File 62.5 MB
29 สมาส ทวันทะ.mp3
MP3 Audio File 3.1 MB
30 ตัทธิต อปัจจะ 1.mp3
MP3 Audio File 43.7 MB
31 ตัทธิต อปัจจะ 2.mp3
MP3 Audio File 45.5 MB
32 ตัทธิต สังสัฏฐาทิ 1.mp3
MP3 Audio File 9.4 MB
33 ตัทธิต สังสัฏฐาทิ 2.mp3
MP3 Audio File 59.4 MB
34 ตัทธิต สังสัฏฐาทิ 3.mp3
MP3 Audio File 678.3 KB