ปทรูปสิทธิ

MP3 ปทรูปสิทธิ (2)

 

CD แผ่นที่ ๓

36 ตัทธิต ภาวะ 1.mp3
MP3 Audio File 1.2 MB
37 ตัทธิต ภาวะ 2.mp3
MP3 Audio File 19.1 MB
38 ตัทธิต วิเสสะ.mp3
MP3 Audio File 17.3 MB
39 ตัทธิต อัสสัตถิ.mp3
MP3 Audio File 26.0 MB
40 ตัทธิต สังขยา 1.mp3
MP3 Audio File 48.9 MB
41 ตัทธิต สังขยา 2.mp3
MP3 Audio File 55.0 MB
42 ตัทธิต สังขยา 3.mp3
MP3 Audio File 30.8 MB
43 ตัทธิต สังขยา.mp3
MP3 Audio File 30.2 MB
44 ตัทธิต อัพยยะ.mp3
MP3 Audio File 29.1 MB
45 อาขยาต ภูวาทิคณะ 1.mp3
MP3 Audio File 50.5 MB
46 อาขยาต ภูวาทิคณะ 2.mp3
MP3 Audio File 45.7 MB
47 อาขยาต ภูวาทิคณะ 3.mp3
MP3 Audio File 41.9 MB
48 อาขยาต ภูวาทิคณะ 4.mp3
MP3 Audio File 47.7 MB
49 อาขยาต ภูวาทิคณะ 5.mp3
MP3 Audio File 39.7 MB
50 อาขยาต ภูวาทิคณะ 6.mp3
MP3 Audio File 31.4 MB
51 อาขยาต ภูวาทิคณะ 7.mp3
MP3 Audio File 58.3 MB
52 อาขยาต วิกรณ ภูวาทิ 1.mp3
MP3 Audio File 41.5 MB
53 อาขยาต วิกรณ ภูวาทิ 2.mp3
MP3 Audio File 54.3 MB

 

 

CD แผ่นที่ ๔

54 อาขยาต วิกรณ ภูวาทิ 3.mp3
MP3 Audio File 33.6 MB
55 อาขยาต วิกรณ ภูวาทิ 4.mp3
MP3 Audio File 48.5 MB
56 อาขยาต วิกรณ ทิ-สุ.mp3
MP3 Audio File 25.4 MB
57 อาขยาต วิกรณ กิยาทิ.mp3
MP3 Audio File 23.0 MB
58 อาขยาต วิกรณ ตนาทิ 1.mp3
MP3 Audio File 12.0 MB
59 อาขยาต วิกรณ ตนาทิ 2.mp3
MP3 Audio File 20.6 MB
60 อาขยาต วิกรณ จุราทิ.mp3
MP3 Audio File 11.6 MB
61 ธาตุปฺปจฺจยนฺตนย 1.mp3
MP3 Audio File 53.5 MB
62 ธาตุปฺปจฺจยนฺตนย 2.mp3
MP3 Audio File 43.3 MB
63 กิพพิธาน 1.mp3
MP3 Audio File 43.2 MB
64 กิพพิธาน 2.mp3
MP3 Audio File 28.1 MB
65 กิพพิธาน 3.mp3
MP3 Audio File 57.8 MB
66 กิพพิธาน 4.mp3
MP3 Audio File 45.4 MB
67 กิพพิธาน 5.mp3
MP3 Audio File 48.2 MB
68 กิพพิธาน 6.mp3
MP3 Audio File 45.0 MB
69 กิพพิธาน 7.mp3
MP3 Audio File 39.3 MB

70 กิพพิธาน 8

     link download mp3

71 กิพพิธาน 9

     link download mp3

72 กิพพิธาน 10

     link download mp3