หลักสูตร: เปรียญธรรม ประโยค ๑

1_01 บาลีไวยกรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ.pdf
Adobe Acrobat Document 177.5 KB
1_02 บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาคที่ 2 นามและอัพ
Adobe Acrobat Document 330.3 KB
1_03 บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค สมาสและตัทธิต.
Adobe Acrobat Document 263.6 KB
1_04 บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ 2 อาขยา
Adobe Acrobat Document 322.1 KB
1_05 บาลีไวยกรณ์ วากยสัมพันธ์.pdf
Adobe Acrobat Document 239.3 KB
1_06 อุภัยพากยปริวัตน์ ภาค 1-2.pdf
Adobe Acrobat Document 251.7 KB
1_07 อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมัญญาภิธานและสน
Adobe Acrobat Document 143.4 KB
1_08 อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามและอัพพยศัพท์
Adobe Acrobat Document 427.7 KB
1_09 อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมาสและตัทธิต.pd
Adobe Acrobat Document 371.2 KB
1_10 อธิบายบาลีไวยากรณ์ อาขยาต.pdf
Adobe Acrobat Document 451.7 KB
1_11 อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามกิตก์ และกิริ
Adobe Acrobat Document 478.7 KB
1_12 อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 1.pdf
Adobe Acrobat Document 747.4 KB
1_13 อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 2.pdf
Adobe Acrobat Document 805.3 KB
1_14 ประมวลปัญหาและเฉลายบาลีไวยาการณ์ (ส
Adobe Acrobat Document 698.3 KB

หลักสูตร: เปรียญธรรม ประโยค ๒

2_15 ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค).pdf
Adobe Acrobat Document 581.6 KB
2_16 ธมฺมปทฏฐกถา (ทุติโย ภาโค).pdf
Adobe Acrobat Document 637.0 KB
2_17 ธมฺมปทฏฐกถา (ตติโย ภาโค).pdf
Adobe Acrobat Document 762.0 KB
2_18 ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค).pdf
Adobe Acrobat Document 588.2 KB
2_19 พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑.pdf
Adobe Acrobat Document 801.9 KB
2_20 พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒.pdf
Adobe Acrobat Document 879.0 KB
2_21 พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓.pdf
Adobe Acrobat Document 1'017.0 KB
2_22 พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔.pdf
Adobe Acrobat Document 786.8 KB
2_23คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค๑
Adobe Acrobat Document 856.5 KB
2_24คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค๒
Adobe Acrobat Document 603.7 KB
2_25คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค๓
Adobe Acrobat Document 887.7 KB
2_26คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค๔
Adobe Acrobat Document 598.3 KB

หลักสูตร: เปรียญธรรม ประโยค ๓

3_27 ธมฺมปทฏฐกถา (ปญจโม ภาโค).pdf
Adobe Acrobat Document 479.5 KB
3_28 ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค).pdf
Adobe Acrobat Document 675.5 KB
3_29 ธมฺมปทฏฐกถา (สตฺตโม ภาโค).pdf
Adobe Acrobat Document 596.6 KB
3_30 ธมฺมปทฏฐกถา (อฏฐโม ภาโค).pdf
Adobe Acrobat Document 706.7 KB
3_31 พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕.pdf
Adobe Acrobat Document 693.6 KB
3_32 พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖.pdf
Adobe Acrobat Document 981.0 KB
3_33 พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗.pdf
Adobe Acrobat Document 862.0 KB
3_34 พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘.pdf
Adobe Acrobat Document 999.6 KB
3_35คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค๕
Adobe Acrobat Document 487.2 KB
3_36คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค๖
Adobe Acrobat Document 880.5 KB
3_37คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค๗
Adobe Acrobat Document 900.0 KB
3_38คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค๘
Adobe Acrobat Document 711.6 KB
3_39อันตรคาถาธรรมบทแปล.pdf
Adobe Acrobat Document 1'005.8 KB

หลักสูตร: เปรียญธรรม ประโยค ๔

4_40 มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค).pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
4_41 มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๑.pdf
Adobe Acrobat Document 733.4 KB
4_42 มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๒.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

หลักสูตร: เปรียญธรรม ประโยค ๕

5_43 มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค).pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
5_44 มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๓.pdf
Adobe Acrobat Document 1'009.2 KB
5_45 มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๔.pdf
Adobe Acrobat Document 912.8 KB
5_46 มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๕.pdf
Adobe Acrobat Document 678.7 KB

หลักสูตร: เปรียญธรรม ประโยค ๖

6_47 สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ตติโย
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
6_48สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโย
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
6_49 สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาท
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
6_50 สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาท
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
6_51 ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ม
Adobe Acrobat Document 888.9 KB
6_52 ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ม
Adobe Acrobat Document 668.0 KB
6_53 จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย
Adobe Acrobat Document 957.9 KB
6_54 ปัญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย
Adobe Acrobat Document 935.1 KB

หลักสูตร: เปรียญธรรม ประโยค ๗

7_55 สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ปฐโม ภ
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
7_56 สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
7_57 สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโย
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
7_58 สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาท
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
7_59 ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
7_60 ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
7_61 ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓.pdf
Adobe Acrobat Document 845.8 KB
7_62 ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
7_63 ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB

หลักสูตร: เปรียญธรรม ประโยค ๘

8_64 วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐ
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
8_65 วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุ
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
8_66 วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ตต
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
8_67 วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑.pdf
Adobe Acrobat Document 775.4 KB
8_68 วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
8_69 วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
8_70 วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒.pdf
Adobe Acrobat Document 953.7 KB
8_71 วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
8_72 วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ).
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
8_73 ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณ
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
8_74 ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺ
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
8_75 ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณ
Adobe Acrobat Document 2.5 MB

หลักสูตร: เปรียญธรรม ประโยค ๙

9_76 อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อ
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
9_77 อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อต
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
9_78 อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อต
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
9_79 อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภ
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
9_80 อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิ
Adobe Acrobat Document 1.5 MB

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลไฟล์ pdf เปรียญ ๑ ถึง ๙ ประโยค

จาก http://thammapedia.com/ และ http://www.learntripitaka.com