แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา
พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วัดภัททันตะอาสภาราม จังหวัดชลบุรี
แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา และปกหน้า.pdf
Adobe Acrobat Document 343.5 KB