พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย ฉบับสยามรัฐ

(จำนวน ๔๕ เล่ม)

TriPali_01 วินย. มหาวิภงฺโค (๑).pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
TriPali_02 วินย. มหาวิภงฺโค (๒).pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
TriPali_03 วินย. ภิกฺขุนีวิภงฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 854.5 KB
TriPali_04 วินย. มหาวคฺโค (๑).pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
TriPali_05 วินย. มหาวคฺโค (๒).pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
TriPali_06 วินย. จุลฺลวคฺโค (๑).pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
TriPali_07 วินย. จุลฺลวคฺโค (๒).pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
TriPali_08 วินย. ปริวาโร.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
TriPali_09 สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
TriPali_10 สุตฺต ที. มหาวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
TriPali_11 สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
TriPali_12 สุตฺต ม. มูลปณฺณาสกํ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
TriPali_13 สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสกํ.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
TriPali_14 สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสกํ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
TriPali_15 สุตฺต สํ. สคาถวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
TriPali_16 สุตฺต สํ. นิทานวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
TriPali_17 สุตฺต สํ. ขนฺธวารวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
TriPali_18 สุตฺต สํ. สฬายตวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
TriPali_19 สุตฺต สํ. มหาวารวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
TriPali_20 สุตฺต องฺ (๑) เอก-ทุก-ติกนิปา
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
TriPali_21 สุตฺต องฺ (๒) จตุกฺกนิปาตา.p
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
TriPali_22 สุตฺต องฺ (๓) ปญจก-ฉกฺกนิปาตา
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
TriPali_23 สุตฺต องฺ (๔) สตฺตก-อฏรก-นวกน
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
TriPali_24 สุตฺต องฺ (๕) ทสก-เอกาทสกนิปา
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
TriPali_25 สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปาร-ธมฺมปทคาถ
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
TriPali_26 สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
TriPali_27 สุตฺต ขุ. ชาตกํ(๑) เอก-จตฺตาล
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
TriPali_28 สุตฺต ขุ. ชาตกํ(๒) ปญญาส-มหาน
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
TriPali_29 สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
TriPali_30 สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
TriPali_31 สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
TriPali_32 สุตฺต ขุ. อปทานํ (๑).pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
TriPali_33 สุตฺต ขุ. อปทานํ (๒) พุทฺธวํโ
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
TriPali_34 อภิ. ธมฺมสงฺคณิ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
TriPali_35 อภิ. วิภงฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
TriPali_36 อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปญญตฺ
Adobe Acrobat Document 717.9 KB
TriPali_37 อภิ. กถาวตฺถุ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
TriPali_38 อภิ. ยมกํ (๑).pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB
TriPali_39 อภิ. ยมกํ (๒).pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
TriPali_40 อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฐานํ ปุ
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
TriPali_41 อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏฐานํ ปจ
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
TriPali_42 อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏฐานํ ปุ
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
TriPali_43 อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏฐานํ ป
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
TriPali_44 อภิ. ป.(๕) อนุโลมปฏฐานํ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
TriPali_45 อภิ. ป.(๖) ปจฺจนีย-อนุโลมปจฺจ
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

 

ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก

http://thammapedia.com/ และ http://www.learntripitaka.com