อรรถกถาบาลี ฉบับสยามรัฐ

อรรถกถาบาลี-พระวินัยปิฎก

วินยฏฺฐกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑)
01.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
วินยฏฺฐกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒)
02.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
วินยฏฺฐกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓)
03.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB

อรรถกถาบาลี-พระสุตตันตปิฎก

ทีฆนิกายฏฺฐกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑)
04.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
ทีฆนิกายฏฺฐกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒)
05.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
ทีฆนิกายฏฺฐกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓)
06.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา (ปปญจสูทนี ๑)
07.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา (ปปญจสูทนี ๒)
08.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา (ปปญจสูทนี ๓)
09.pdf
Adobe Acrobat Document 2.8 MB
สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา (สารตฺถปกาสินี ๑)
10.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา (สารตฺถปกาสินี ๒)
11.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา (สารตฺถปกาสินี ๓)
12.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
องฺคุตฺตรนิกายฏรกถา (มโนรถปูรณี ๑)
13.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา (มโนรถปูรณี ๒)
14.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา (มโนรถปูรณี ๓)
15.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา ขุทฺทกปารวณฺณนา (ปรมตฺถโชติกา)
16.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
ธมฺมปทฏฺฐกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา
17.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
ธมฺมปทฏฺฐกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณฺณนา
18.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
ขุทฺทกนิกายฏรกถา อุทานนวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี)
19.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
ขุทฺทกนิกายฏรกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี)
20.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา สุตฺตนิปาตวณฺณนา (ปรมตฺถโชติกา ๑)
21.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา สุตฺตนิปาตวณฺณนา (ปรมตฺถโชติกา ๒)
22.pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี)
23.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เปตวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี)
24.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เถรคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี ๑)
25.pdf
Adobe Acrobat Document 2.5 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เถรคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี ๒)
26.pdf
Adobe Acrobat Document 2.7 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี)
27.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑)
28.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๒)
29.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา
30.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๔ ติก-ปญจกนิปาตวณฺณนา
31.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา
32.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณฺณกนิปาตวณฺณนา
33.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬัสนิปาตวณฺณนา
34.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๘ ปญฺญาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา
35.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑)
36.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒)
37.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา มหานิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
38.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
39.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑)
40.pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒)
41.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา อปทานวณฺณนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑)
42.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา อปทานวณฺณนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒)
43.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา พุทฺธวํสวณฺณนา (มธุรตฺถวิลาสินี)
44.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา จริยาปิฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี)
45.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB

อรรถกถาบาลี-พระอภิธรรมปิฎก

อภิธมฺมฏฺฐกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏรสาลินี)
46.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
อภิธมฺมฏฺฐกถา วิภงฺควณฺณนา (สมฺโมหวิโนทนี)
47.pdf
Adobe Acrobat Document 2.7 MB
อภิธมฺมฏรกถา ปญฺจปกรณวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี)
48.pdf
Adobe Acrobat Document 2.5 MB

 

 

ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก

http://thammapedia.com/ และ http://www.learntripitaka.com