พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับหลวง ๔๕ เล่ม

พระวินัยปิฎก

มหาวิภังค์ ปฐมภาค
Tri45_01 มหาวิภังค์ ปฐมภาค.pdf
Adobe Acrobat Document 3.0 MB

มหาวิภังค์ ทุติภาค
Tri45_02 มหาวิภังค์ ทุติภาค.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
ภิกขุณี วิภังค์
Tri45_03 ภิกขุณี วิภังค์.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
มหาวรรคภาค ๑
Tri45_04 มหาวรรคภาค ๑.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
มหาวรรคภาค ๒
Tri45_05 มหาวรรคภาค ๒.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
จุลวรรคภาค ๑
Tri45_06 จุลวรรคภาค ๑.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
จุลวรรคภาค ๒
Tri45_07 จุลวรรคภาค ๒.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
ปริวาร
Tri45_08 ปริวาร.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB

พระสุตตันตปิฎก

ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
Tri45_09 ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
ทีฆนิกาย มหาวรรค
Tri45_10 ทีฆนิกาย มหาวรรค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
Tri45_11 ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
Tri45_12 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
Tri45_13 มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
มัชฌิมนิกาย อุปริมัณณาสก์
Tri45_14 มัชฌิมนิกาย อุปริมัณณาสก์.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
Tri45_15 สังยุตตนิกาย สคาถวรรค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
Tri45_16 สังยุตตนิกาย นิทานวรรค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
Tri45_17 สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
Tri45_18 สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
Tri45_19 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต
Tri45_20 อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท.p
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต
Tri45_21 อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
Tri45_22 อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต.pd
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
Tri45_23 อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบ
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต
Tri45_24 อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต.p
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-ลิตอวุตตก-สุตตนิบาต
Tri45_25 ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทา
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา
Tri45_26 ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑
Tri45_27 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒
Tri45_28 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
ขุททกนิกาย มหานิทเทส
Tri45_29 ขุททกนิกาย มหานิทเทส.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส
Tri45_30 ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
Tri45_31 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑
Tri45_32 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก
Tri45_33 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ
Adobe Acrobat Document 1.6 MB

พระอภิธรรมปิฎก

ธรรมสังคณีปกรณ์
Tri45_34 ธรรมสังคณีปกรณ์.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
วิภังคปกรณ์
Tri45_35 วิภังคปกรณ์.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์
Tri45_36 ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์.pdf
Adobe Acrobat Document 636.5 KB
กถาวัตถุปกรณ์
Tri45_37 กถาวัตปกรณ์.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
ยมกปกรณ์ ภาค ๑
Tri45_38 ยมกปกรณ์ ภาค ๑.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
ยมกปกรณ์ ภาค ๒
Tri45_39 ยมกปกรณ์ ภาค ๒.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
Tri45_40 มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑.pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB
มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒
Tri45_41 มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓
Tri45_42 มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔
Tri45_43 ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
Tri45_44 ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
Tri45_45 ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB

 

ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก

http://thammapedia.com/ และ http://www.learntripitaka.com