พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔๕ เล่ม

(ฉบับ มจร.)

 (แปลจากพระไตรปิฎกบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

พระวินัยปิฎก

มหาวิภังค์ ภาค ๑
TriMCU_01.pdf
Adobe Acrobat Document 3.5 MB
มหาวิภังค์ ภาค ๒
TriMCU_02.pdf
Adobe Acrobat Document 3.9 MB

พระสุตตันตปิฎก

ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
TriMCU_09.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
ทีฆนิกาย มหาวรรค
TriMCU_10.pdf
Adobe Acrobat Document 3.4 MB
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
TriMCU_11.pdf
Adobe Acrobat Document 3.9 MB
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
TriMCU_12.pdf
Adobe Acrobat Document 4.8 MB
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
TriMCU_13.pdf
Adobe Acrobat Document 5.2 MB
มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
TriMCU_14.pdf
Adobe Acrobat Document 4.9 MB
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
TriMCU_15.pdf
Adobe Acrobat Document 3.2 MB
สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
TriMCU_16.pdf
Adobe Acrobat Document 2.9 MB
สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
TriMCU_17.pdf
Adobe Acrobat Document 3.7 MB
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
TriMCU_18.pdf
Adobe Acrobat Document 4.7 MB
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
TriMCU_19.pdf
Adobe Acrobat Document 5.5 MB
อังคุตตรนิกาย เอกก ทุก ติกนิบาต
TriMCU_20.pdf
Adobe Acrobat Document 4.1 MB
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
TriMCU_21.pdf
Adobe Acrobat Document 4.2 MB
อังคุตตรนิกาย ปัญจก ฉักกนิบาต
TriMCU_22.pdf
Adobe Acrobat Document 5.0 MB
อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต
TriMCU_23.pdf
Adobe Acrobat Document 4.1 MB
อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
TriMCU_24.pdf
Adobe Acrobat Document 3.5 MB
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ
TriMCU_25.pdf
Adobe Acrobat Document 5.0 MB
ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ
TriMCU_26.pdf
Adobe Acrobat Document 4.3 MB
ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑
TriMCU_27.pdf
Adobe Acrobat Document 4.2 MB
ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒
TriMCU_28.pdf
Adobe Acrobat Document 3.7 MB
ขุททกนิกาย มหานิทเทส
TriMCU_29.pdf
Adobe Acrobat Document 6.1 MB
ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส
TriMCU_30.pdf
Adobe Acrobat Document 4.7 MB
ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
TriMCU_31.pdf
Adobe Acrobat Document 4.9 MB
ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑
TriMCU_32.pdf
Adobe Acrobat Document 4.1 MB
ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒
TriMCU_33.pdf
Adobe Acrobat Document 5.0 MB

ไฟล์ PDF นี้ ได้ถูกคัดลอกข้อความมาจาก

- โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. - MCUTRAI Version 1.0   และ
- ข้อมูลพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. (ออนไลน์) จากเว็บไซต์ธัมมโชติ
http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/index.htm

โปรดดูคำอนุโมทนาและคำอธิบายท้ายเล่ม เพิ่มเติมจากหน้าสุดท้ายในไฟล์ PDF

(ขณะนี้ ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำไฟล์ pdf สำหรับฉบับที่เหลือ)