พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(จำนวน ๙๑ เล่ม)

พระวินัยปิฎก

  

มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑
Tri91_01.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB
มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๒
Tri91_02.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓
Tri91_03.pdf
Adobe Acrobat Document 3.7 MB

 โหลดไฟล์ RAR

ไฟล์เดียว ๙๑ เล่ม

   >>>link<<<


มหาวิภังค์ เล่ม ๒
Tri91_04.pdf
Adobe Acrobat Document 3.2 MB
ภิกขุนีวิภังค์ เล่ม ๓
Tri91_05.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑
Tri91_06.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
มหาวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒
Tri91_07.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
จุลวรรค เล่ม ๖ ภาค ๑
Tri91_08.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒
Tri91_09.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
ปริวาร เล่ม ๘
Tri91_10.pdf
Adobe Acrobat Document 3.0 MB

พระสุตตันตปิฎก

ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑
Tri91_11.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒
Tri91_12.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑
Tri91_13.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๒
Tri91_14 ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๒.p
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑
Tri91_15.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๒
Tri91_16.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑
Tri91_17.pdf
Adobe Acrobat Document 2.8 MB
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๒
Tri91_18.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๓
Tri91_19.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๒ ภาค ๑
Tri91_20.pdf
Adobe Acrobat Document 2.6 MB
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๒ ภาค ๒
Tri91_21.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๑
Tri91_22.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒
Tri91_23.pdf
Adobe Acrobat Document 2.6 MB
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑
Tri91_24.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒
Tri91_25.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒
Tri91_26.pdf
Adobe Acrobat Document 2.8 MB
สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๓
Tri91_27.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑
Tri91_28.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒
Tri91_29.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
สังยุตตนิกาย มหาวราวรรค เล่ม ๕ ภาค ๑
Tri91_30.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
สังยุตตนิกาย มหาวราวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒
Tri91_31.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๑
Tri91_32.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒
Tri91_33.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓
Tri91_34.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒
Tri91_35.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓
Tri91_36.pdf
Adobe Acrobat Document 2.9 MB
อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔
Tri91_37.pdf
Adobe Acrobat Document 2.9 MB
อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕
Tri91_38.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม ๑ ภาค ๑
Tri91_39.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑
Tri91_40.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒
Tri91_41.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓
Tri91_42.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔
Tri91_43.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓
Tri91_44.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB
ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔
Tri91_45.pdf
Adobe Acrobat Document 2.9 MB
ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๕
Tri91_46.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖
Tri91_47.pdf
Adobe Acrobat Document 3.3 MB
ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่ม ๒ ภาค ๑
Tri91_48.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เล่ม ๒ ภาค ๒
Tri91_49.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑
Tri91_50.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒
Tri91_51.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓
Tri91_52.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔
Tri91_53.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม ๒ ภาค ๔
Tri91_54.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๑
Tri91_55.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๒
Tri91_56.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๓
Tri91_57.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๔
Tri91_58.pdf
Adobe Acrobat Document 2.7 MB
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๕
Tri91_59.pdf
Adobe Acrobat Document 2.9 MB
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๖
Tri91_60.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๗
Tri91_61.pdf
Adobe Acrobat Document 2.6 MB
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค ๑
Tri91_62.pdf
Adobe Acrobat Document 2.7 MB
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค ๒
Tri91_63.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค ๓
Tri91_64.pdf
Adobe Acrobat Document 2.9 MB
ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๑
Tri91_65.pdf
Adobe Acrobat Document 2.8 MB
ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๑
Tri91_66.pdf
Adobe Acrobat Document 2.5 MB
ขุททกนิกาย จูฬนิเทส เล่ม ๖
Tri91_67.pdf
Adobe Acrobat Document 2.6 MB
ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑
Tri91_68 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม
Adobe Acrobat Document 3.5 MB
ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๒
Tri91_69.pdf
Adobe Acrobat Document 3.0 MB
ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม ๘ ภาค ๑
Tri91_70.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม ๘ ภาค ๒
Tri91_71.pdf
Adobe Acrobat Document 3.0 MB
ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม ๙ ภาค ๑
Tri91_72.pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB
ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒
Tri91_73 ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค
Adobe Acrobat Document 2.6 MB
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓
Tri91_74 ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค
Adobe Acrobat Document 2.2 MB

พระอภิธรรมปิฎก

ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑
Tri91_75.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒
Tri91_76.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๑
Tri91_77.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒
Tri91_78.pdf
Adobe Acrobat Document 3.6 MB
ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เล่ม ๓
Tri91_79.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
กถาวัตถุ เล่ม ๔ ภาค ๑
Tri91_80.pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB
กถาวัตถุ เล่ม ๔ ภาค ๒
Tri91_81.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑
Tri91_82.pdf
Adobe Acrobat Document 2.7 MB
ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒
Tri91_83.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒
Tri91_84.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
ปัฏฐาน เล่ม ๗ ภาค ๑
Tri91_85.pdf
Adobe Acrobat Document 2.5 MB
ปัฏฐาน เล่ม ๗ ภาค ๒
Tri91_86.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
ปัฏฐาน เล่ม ๗ ภาค ๓
Tri91_87.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
ปัฏฐาน เล่ม ๗ ภาค ๔
Tri91_88.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
ปัฏฐาน เล่ม ๗ ภาค ๕
Tri91_89.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
ปัฏฐาน เล่ม ๗ ภาค ๖
Tri91_90.pdf
Adobe Acrobat Document 2.7 MB
ปัฏฐาน เล่ม ๗ ภาค ๗
Tri91_91.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB

 

ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก

http://thammapedia.com/ และ http://www.learntripitaka.com