พระอภิธรรมเบื้องต้น ๒

ไฟล์บทเรียน หลักสูตร พระอภิธรรมทางไปรษณีย์

01 สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระอภิธรรม.pdf
Adobe Acrobat Document 315.9 KB
02 ชีวิตคืออะไร.pdf
Adobe Acrobat Document 505.3 KB
03 (1) (2) ประเภทของจิต.pdf
Adobe Acrobat Document 607.4 KB
04 เจตสิก.pdf
Adobe Acrobat Document 773.9 KB
05 (2) รูปปรมัตถ์.pdf
Adobe Acrobat Document 851.8 KB
06 (1) ภพภูมิ.pdf
Adobe Acrobat Document 700.6 KB
06 (2) ภพภูมิ.pdf
Adobe Acrobat Document 887.3 KB
07 (1) กฎแห่งกรรม.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
07 (2) กฎแห่งกรรม.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
08 (1) สมุจจยสังคหะ - อกุศลสังคหะ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
08 (2) สมุจจยสังคหะ - มิสสกสังคหะ.pdf
Adobe Acrobat Document 499.2 KB
08 (3) สมุจจยสังคหะ - โพธิปักขิยสังคหะ.p
Adobe Acrobat Document 831.2 KB
08 (4) สมุจจยสังคหะ - สัพพสังคหะ.pdf
Adobe Acrobat Document 570.4 KB
09 (1) สมถกรรมฐาน - กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
09 (2) สมถกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐.pdf
Adobe Acrobat Document 993.0 KB
09 (3) สมถกรรมฐาน.pdf
Adobe Acrobat Document 883.8 KB
10 วิปัสสนากรรมฐาน.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาทางไกลของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
ทำการสอนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ และอินเตอร์เน็ต (E-learning)
สำนักงานตั้งอยู่ที่ มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
๕/๑๐๘-๙ ซอยอุดมทรัพย์ ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทร. ๐-๒๘๘๔-๕๐๙๑-๒
http://www.buddhism-online.org
email: elearn@mcu.ac.th