<<    >>

สารบัญ

 

บทที่ ๑ อักขรวิธี วิธีเรียกชื่ออักษร

บทที่ ๒ ฐาน กรณ์ ปยตนะ

บทที่ ๓ สิถิละ ธนิตะ โฆสะ อโฆสะ

บทที่ ๔ การอ่าน การเขียน

บทที่ ๕ สัญโญคะ พยัญชนะสังโยคหรือซ้อน 

 

บทที่ ๖ สนธิ การต่ออักษรของบท

๑. สรสนธิ

๒. พยัญชนสนธิ

๓. นิคคหีตสนธิ

บทที่ ๗ นาม บทที่น้อมไปสู่ความหมาย

สุทธนาม

คุณนาม

สัพพนาม

บทที่ ๘ ลิงค์ การันต์ วจนะ วิภัตติ

ลิงค์

การันต์

วจนะหรือพจน์

วิภัตติ

บทที่ ๙ สัททปทมาลา

ปุงลิงค์

อิตถีลิงค์

นปุงสกลิงค์

สัพพนาม

บทที่ ๑๐ สังขยา

ปกติสังขยา

คณิตปกติสังขยา

ปูรณสังขยา

บทที่ ๑๑ อัพยยศัพท์

๑. ปัจจยันตะ

๒. อุปสัค

๓. นิบาต

บทที่ ๑๒ สมาส

๑. อัพยยีภาวสมาส

๒. กัมมธารยสมาส

๓. ทิคุสมาส

๔. ตัปปุริสสมาส

๕. พหุพพีหิสมาส

๖. ทวันทสมาส

บทที่ ๑๓ ตัทธิต

๑. อปัจจตัทธิต

๒. อเนกัตภตัทธิต

๓. ภาวตัทธิต

๔. วิเสสตัทธิต

๕. อัสสัตถิตัทธิต

๖. สังขยาตัทธิต

๗. อัพยยตัทธิต

บทที่ ๑๔ อาขยาต

ธาตุ

ปัจจัย

วิภัตติ

ตารางแสดงวิภัตติ กาล บท บุรุษ วจนะ โยคะ

ตัวอย่าง สัททปทมาลา

ตัวอย่างกิริยาอาขยาตที่มีใช้มาก

บทที่ ๑๕ กิตก์

นามกิตก์

กิริยากิตก์

ตัวอย่างกิตก์ที่มีใช้มาก

บทที่ ๑๖ หลักการแปลบาลีเป็นไทย

ตัวอย่างประโยคบาลี

คำแปล

คำทักทายด้วยภาษาบาลีง่าย ๆ

คันถนีติ

<<    >>