<<<              >>>

อักษรลักษณ์

ตารางจำแนกอักษรบาลี ๔๑ ตัว
โดยสระ พยัญชนะ ฐาน กรณ์ ปยตนะ โฆสะ อโฆสะ สิถิละ ธนิตะ วิมุตตะ

<<<              >>>