บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น

(CD แผ่นที่ ๑)

01 บทนำ ภาษาบาลี.mp3
MP3 Audio File 22.5 MB
02 บทที่ 1 อักขรวิธี.mp3
MP3 Audio File 11.3 MB
03 บทที่ 2 ฐาน กรณ์ ปยตนะ.mp3
MP3 Audio File 26.7 MB
04 บทที่ 3 สถิละ ธนิตะ.mp3
MP3 Audio File 2.8 MB
05 บทที่ 4 การอ่าน การเขียน.mp3
MP3 Audio File 16.4 MB
06 บทที่ 5 พยัญชนสังโยค.mp3
MP3 Audio File 40.0 MB
07 บทที่ 6 สนธิ 2,3,8.mp3
MP3 Audio File 15.5 MB
08 บทที่ 6 สรสนธิ.mp3
MP3 Audio File 30.9 MB
09 บทที่ 6 พยัญชนสนธิ.mp3
MP3 Audio File 16.1 MB
10 บทที่ 6 นิคคหีตสนธิ.mp3
MP3 Audio File 36.5 MB
11 บทที่ 7 นาม.mp3
MP3 Audio File 27.1 MB
12 บทที่ 8 ลิงค์ การันต์ วจนะ.mp3
MP3 Audio File 22.7 MB
13 บทที่ 8 วิภัตติ.mp3
MP3 Audio File 20.9 MB
14 บทที่ 9 ปุริสสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 36.1 MB
15 บทที่ 9 มนสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 9.7 MB
16 บทที่ 9 คจฺฉนฺตสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 26.3 MB
17 บทที่ 9 ภวนฺตสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 8.8 MB
18 บทที่ 9 ภทนฺตสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 5.4 MB
19 บทที่ 9 สนฺตสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 8.9 MB
20 บทที่ 9 สติศัพท์.mp3
MP3 Audio File 2.7 MB
21 บทที่ 9 ราชสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 15.0 MB
22 บทที่ 9 มหาราชสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 3.5 MB
23 บทที่ 9 อตฺตสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 10.2 MB
24 บทที่ 9 พฺรหฺมสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 4.5 MB
25 บทที่ 9 สาสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 10.7 MB
26 บทที่ 9 อคฺคิสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 12.3 MB
27 บทที่ 9 ทณฺฑีสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 17.6 MB
28 บทที่ 9 ภิกฺขุสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 17.1 MB
29 บทที่ 9 สตฺถุสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 18.2 MB
30 บทที่ 9 ปิตุสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 15.6 MB
31 บทที่ 9 คุณวนฺตุสัททปทมา.mp3
MP3 Audio File 12.3 MB
32 บทที่ 9 อภิภูสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 7.5 MB
33 บทที่ 9 สพฺพญฺญูสัททปทมา.mp3
MP3 Audio File 6.2 MB
34 บทที่ 9 โคสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 10.2 MB
35 บทที่ 9 กญฺญาสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 23.6 MB
36 บทที่ 9 รตฺติสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 19.1 MB
37 บทที่ 9 อิตฺถีสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 13.8 MB
38 บทที่ 9 ยาคุสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 7.0 MB
39 บทที่ 9 มาตุสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 11.5 MB

(CD แผ่นที่ ๒)

01 บทที่ 9 ชมฺพูสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 23.1 MB
02 บทที่ 9 จิตฺตสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 17.9 MB
03 บทที่ 9 กมฺมสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 6.0 MB
04 บทที่ 9 อสฺสทฺธาสัททปทมา.mp3
MP3 Audio File 615.7 KB
05 บทที่ 9 อฏฺฐิสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 2.7 MB
06 บทที่ 9 สุขการีสัททปทมาล.mp3
MP3 Audio File 6.1 MB
07 บทที่ 9 อายุสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 2.3 MB
08 บทที่ 9 โคตฺรภูสัททปทมาล.mp3
MP3 Audio File 1.2 MB
09 บทที่ 9 จิตฺตโคสัททปทมาล.mp3
MP3 Audio File 1.8 MB
10 บทที่ 9 ตสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 24.2 MB
11 บทที่ 9 ตาสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 20.9 MB
12 บทที่ 9 ตสัททปทมาลา นปุ.mp3
MP3 Audio File 2.2 MB
13 บทที่ 9 ตุมฺหสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 9.7 MB
14 บทที่ 9 อมฺหสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 2.8 MB
15 บทที่ 9 สพฺพสัททปทมาลา ป.mp3
MP3 Audio File 10.1 MB
16 บทที่ 9 บุรุษ 3.mp3
MP3 Audio File 14.2 MB
17 บทที่ 9 สพฺพาสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 3.0 MB
18 บทที่ 9 สพฺพสัททปทมาลา นปุ.mp3
MP3 Audio File 2.3 MB
19 บทที่ 9 ปุพฺพสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 9.9 MB
20 บทที่ 9 เอตสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 5.7 MB
21 บทที่ 9 อิมสัททปทมาลา ปุ.mp3
MP3 Audio File 12.5 MB
22 บทที่ 9 อิมาสัททปทมาลา อิ.mp3
MP3 Audio File 6.8 MB
23 บทที่ 9 อิมสัททปทมาลา นปุ.mp3
MP3 Audio File 3.9 MB
24 บทที่ 9 อมุสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 5.6 MB
25 บทที่ 9 กึสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 21.4 MB
26 บทที่ 10 สังขยา.mp3
MP3 Audio File 19.8 MB
27 บทที่ 10 เอกสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 5.1 MB
28 บทที่ 10 ทฺวิสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 5.2 MB
29 บทที่ 10 อุภสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 4.8 MB
30 บทที่ 10 ติสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 4.8 MB
31 บทที่ 10 จตุสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 2.9 MB
32 บทที่ 10 ปญฺจสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 3.2 MB
33 บทที่ 10 เอกูนวีสสัททปทมาลา.mp3
MP3 Audio File 8.2 MB
34 บทที่ 10 ปูรณสังขยา.mp3
MP3 Audio File 4.3 MB
35 บทที่ 11 อัพยยศัพท์.mp3
MP3 Audio File 1.8 MB
36 บทที่ 11 ปัจจยันตะ.mp3
MP3 Audio File 8.0 MB
37 บทที่ 11 อุปสัค.mp3
MP3 Audio File 9.7 MB
38 บทที่ 11 ปอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 5.3 MB
39 บทที่ 11 ปราอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 1.9 MB
40 บทที่ 11 นิอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 5.2 MB
41 บทที่ 11 นีอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 613.9 KB
42 บทที่ 11 อุอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 2.1 MB
43 บทที่ 11 ทุอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 1.9 MB
44 บทที่ 11 สํอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 3.0 MB
45 บทที่ 11 วิอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 1.5 MB
46 บทที่ 11 อวอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 4.2 MB
47 บทที่ 11 อนุอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 5.1 MB
48 บทที่ 11 ปริอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 2.6 MB
49 บทที่ 11 อธิอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 2.1 MB
50 บทที่ 11 อภิอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 8.7 MB
51 บทที่ 11 ปติอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 7.3 MB
52 บทที่ 11 สุอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 1.4 MB
53 บทที่ 11 อาอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 6.6 MB
54 บทที่ 11 อติอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 2.5 MB
55 บทที่ 11 อปิอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 4.0 MB
56 บทที่ 11 อปอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 3.5 MB
57 บทที่ 11 อุปอุปสัค.mp3
MP3 Audio File 11.3 MB
58 บทที่ 11 นิบาต.mp3
MP3 Audio File 27.3 MB

(CD แผ่นที่ ๓)

01 บทที่ 12 สมาส.mp3
MP3 Audio File 10.2 MB
02 บทที่ 12 อัพยยีภาวสมาส.mp3
MP3 Audio File 8.4 MB
03 บทที่ 12 กัมมธารยสมาส.mp3
MP3 Audio File 15.7 MB
04 บทที่ 12 ทิคุสมาส.mp3
MP3 Audio File 3.8 MB
05 บทที่ 12 ตัปปุริสสมาส.mp3
MP3 Audio File 5.1 MB
06 บทที่ 12 พหุพพีหิสมาส.mp3
MP3 Audio File 14.7 MB
07 บทที่ 12 ทวันทสมาส.mp3
MP3 Audio File 2.4 MB
08 บทที่ 13 ตัทธิต.mp3
MP3 Audio File 8.4 MB
09 บทที่ 13 อปัจจตัทธิต.mp3
MP3 Audio File 15.7 MB
10 บทที่ 13 อเนกัตถตัทธิต.mp3
MP3 Audio File 10.0 MB
11 บทที่ 13 ภาวตัทธิต.mp3
MP3 Audio File 3.4 MB
12 บทที่ 13 วิเสสตัทธิต.mp3
MP3 Audio File 16.8 MB
13 บทที่ 13 อัสสัตถิตัทธิ.mp3
MP3 Audio File 13.5 MB
14 บทที่ 13 สังขยาตัทธิต.mp3
MP3 Audio File 4.5 MB
15 บทที่ 13 อัพยยตัทธิต.mp3
MP3 Audio File 6.0 MB
16 บทที่ 14 อาขยาต ธาตุ.mp3
MP3 Audio File 27.5 MB
17 บทที่ 14 อาขยาต ปัจจัย.mp3
MP3 Audio File 7.3 MB
18 บทที่ 14 อาขยาต วาจก.mp3
MP3 Audio File 12.6 MB
19 บทที่ 14 อาขยาต วิภัตติ.mp3
MP3 Audio File 8.8 MB
20 บทที่ 14 อาขยาต วิภัตติ.mp3
MP3 Audio File 14.4 MB
21 บทที่ 14 วิภัตติ กาล บท.mp3
MP3 Audio File 27.6 MB
22 บทที่ 14 อธิบายวาจก ๕.mp3
MP3 Audio File 14.1 MB
23 บทที่ 14 ตัวอย่าง วัตต-ป.mp3
MP3 Audio File 45.1 MB
24 บทที่ 14 ตัวอย่าง อัชช-ก.mp3
MP3 Audio File 33.8 MB
25 บทที่ 15 กิตก์.mp3
MP3 Audio File 25.8 MB
26 บทที่ 15 ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ.mp3
MP3 Audio File 16.5 MB
27 บทที่ 15 ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ.mp3
MP3 Audio File 33.0 MB
28 บทที่ 15 ตัวอย่างกิตก์.mp3
MP3 Audio File 5.7 MB
29 สรุปและทดสอบความรู้.mp3
MP3 Audio File 10.3 MB
30 บทที่ 16 หลักการแปล.mp3
MP3 Audio File 58.6 MB
31 การขอเป็นการร้องไห้.mp3
MP3 Audio File 12.8 MB
32 ราชาป่าบาลี.mp3
MP3 Audio File 3.9 MB
33 เตปิฏกธระ.mp3
MP3 Audio File 11.1 MB
34 นิทาน นาคกับครุฑ.mp3
MP3 Audio File 10.0 MB
35 อุปมาศีล.mp3
MP3 Audio File 5.5 MB
36 ถวาย.mp3
MP3 Audio File 12.1 MB
37 นิทานสังขยา.mp3
MP3 Audio File 6.6 MB

38 นิทานเรื่องหมีกับไม้สะคร้อ