อภิธานวรรณนา.pdf
Adobe Acrobat Document 7.2 MB

<<<                 >>>    คัมภีร์  

อภิธานวรรณนา


ชมรม นิรุตติศึกษา วัดมหาธาตุ คณะ ๒๕
พระมหาสมปอง มุทิโต
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ คณะ ๒๕
 

กรุงเทพมหานคร

 

 

 ๑. สคฺคกณฺฑ

๑.๑  พุทธาทิวณฺณนา

  ว่าด้วยพระนามของพระพุทธเจ้าเป็นต้น  


๑.๒  สคฺคาทิวณฺณนา

  ว่าด้วยพระอรหันต์และสวรรค์เป็นต้น  


๑.๓  ทิสาทิวณฺณนา

  ว่าด้วยทิศเป็นต้น 


๑.๔  กุสลาทิวณฺณนา

  ว่าด้วยกุศลเป็นต้น 


๑.๕ จิตฺตาทิวณฺณนา

         ว่าด้วยจิตเป็นต้น

 

 


๒. ภูกณฺฑ

๒.๑ ภูมิวคฺควณฺณนา

  ว่าด้วยแผ่นดินเป็นต้น 


๒.๒ ปุรวคฺควณฺณนา

 ว่าด้วยเมืองเป็นต้น

๓. สามญฺญกณฺฑ