<<<           >>>

สารบัญ

มาติกา                            

 

หน้า

 

 

อารัมภกถา [๑]  
ตราสัญลักษณ์ของชมรมนิรุตติศึกษา       
[๒]  
คันถมุข [๓]  
     คัมภีร์นิรุตติศาสตร์ ๔ คัมภีร์ [๔]  
        คัมภีร์ไวยากรณ์ [๔]  
        คัมภีร์อภิธาน [๕]  
        คัมภีร์ฉันท์ [๖]  
        คัมภีร์อลังการะ [๖]  
        สำนักเรียนคัมภีร์บาลีใหญ่ในปัจจุบัน [๖]  
    ประวัติคัมภีร์อภิธาน [๘]  
        คัมภีร์นิฆัณฑ [๘]  
        คัมภีร์อมรโกสะ [๙]  
        คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา [๑๐]  
        คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาฎีกา [๑๕]  
        คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาสูจิ [๑๖]  
        คัมภีร์อภิธานนิสสยะ [๑๖]  
        คัมภีร์อภิธานในประเทศไทย [๑๗]  
        คัมภีร์อภิธานวรรณนา [๑๗]  
          เนื้อความในคัมภีร์อภิธานวรรณนา [๑๘]  
          คำแนะนำในการใช้คัมภีร์อภิธานวรรณนา   [๑๙]  
          หลักการแปลคัมภีร์อภิธานวรรณนา [๑๙]  
          อธิบายวิธีของไวยากรณ์ [๑๙]  
          วิธีสำเร็จรูปของศัพท์ [๒๑]  
    การศึกษาคัมภีร์นิรุตติศาสตร์มีอานิสงส์ ๙ ประการ    [๒๒]  
    อักษรย่อที่ใช้อ้างอิง [๒๓]  

 

ปณามคาถา   

 

หน้า

   

    พุทฺธปณาม คำนอบน้อมพระพุทธเจ้า  
    ธมฺมปณาม  คำนอบน้อมพระธรรม  
    สงฺฆปณาม  คำนอบน้อมพระสงฆ  
ปฏิญฺญา  คำรับรองการรจนาคัมภีร์  
ปริภาสา  คำแนะนำการใช้คัมภีร์  

 

๑. สคฺคกณฺฑ

 

 หน้า

   คาถา

๑.๑  พุทธาทิวณฺณนา

   
        ว่าด้วยพระนามของพระพุทธเจ้าเป็นต้น            [1]-[9]
๑.๒  สคฺคาทิวณฺณนา    
        ว่าด้วยพระอรหันต์และสวรรค์เป็นต้น ๓๓   [10]-[28]
๑.๓  ทิสาทิวณฺณนา    
        ว่าด้วยทิศเป็นต้น ๖๑   [29]-[84]
๑.๔  กุสลาทิวณฺณนา    
         ว่าด้วยกุศลเป็นต้น ๑๓๑   [85]-[151]
๑.๕  จิตฺตาทิวณฺณนา    
         ว่าด้วยจิตเป็นต้น ๒๐๓   [152]-[179]

 

๒. ภูกณฺฑ

 

 หน้า

    คาถา 

๒.๑  ภูมิวคฺควณฺณนา

   

        ว่าด้วยแผ่นดินเป็นต้น

๒๔๓   [180]-

๒.๒  ปุรวคฺควณฺณนา

   

        ว่าด้วยเมืองเป็นต้น

๒๖๕  

๒.๓  นรวคฺควณฺณนา

   

        ว่าด้วยมนุษย์เป็นต้น

๓๐๑  

๒.๔  จตุพฺพณฺณวคฺควณฺณนา

   

        ว่าด้วยวรรณะ ๔

๔๒๗  

    ๒.๔.๑    ขตฺติยวคฺควณฺณนา

   

                  ว่าด้วยวรรณะกษัตริย์

๔๒๗  

    ๒.๔.๒    พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา

   

                  ว่าด้วยวรรณะพราหมณ

๕๑๑  

    ๒.๔.๓    เวสฺสวคฺควณฺณนา

   

                  ว่าด้วยวรรณะแพศย์

๕๕๑  

    ๒.๔.๔    สุทฺทวคฺควณฺณนา

   

                  ว่าด้วยวรรณะศูทร

๖๑๙  

๒.๕  อรญฺญวคฺควณฺณนา

   

        ว่าด้วยป่าและต้นไม้เป็นต้น

๖๕๕  

๒.๕.๑  อรญฺญาทิวคฺควณฺณนา

   

            ว่าด้วยพื้นที่ในป่าเป็นต้น

๗๒๙  

๒.๖  เสลวคฺควณฺณนา

   

        ว่าด้วยภูเขาเป็นต้น

๗๒๙  

     ๒.๖.๑  เสลาทิวณฺณนา

   

                ว่าด้วยพื้นที่ภูเขาเป็นต้น

๗๒๙  

    ๒.๖.๒  สีหาทิวณฺณนา

   

                ว่าด้วยสัตว์ป่ามีราชสีห์เป็นต้น

๗๓๗  

๒.๗  ปาตาลวคฺควณฺณนา

   

        ว่าด้วยโลกบาดาลเป็นต้น

๗๘๑  

 

๓. สามญฺญกณฺฑ

 

   

๓.๑  วิเสสฺยาธีนวคฺควณฺณนา

   

        ว่าด้วยบทวิเสสนะที่สัมพันธ์กับบทวิเสสยะ

๘๒๙  

๓.๒   สงฺกิณฺณวคฺควณฺณนา

   

        ว่าด้วยการรวมบทที่มีจำนวนน้อย

๙๑๕  

๓.๓   อเนกตฺถวคฺควณฺณนา

   
         ว่าด้วยศัพท์ที่มีอรรถมาก ๙๔๑  
    ๓.๓.๑  คาถาเนกตฺถวคฺควณฺณนา    
                ว่าด้วยศัพท์ที่มีอรรถมาก ศัพท์ละคาถา ๙๔๑  
    ๓.๓.๒  คาถาทฺธาเนกตฺตวคฺควณฺณนา    
                ว่าด้วยศัพท์ที่มีอรรถมาก ศัพท์ละครึ่งคาถา ๙๗๐  
    ๓.๓.๓  คาถาปาทาเนกตฺตวคฺควณฺณนา    
                ว่าด้วยศัพท์ที่มีอรรถมาก ศัพท์ละบาทคาถา ๑๐๑๗  
๓.๔  อพฺยยวคฺควณฺณนา    
        ว่าด้วยอัพยยศัพท์ ๑๐๔๑  
    ๓.๔.๑  เอกตฺถนิปาตปทวณฺณนา    
                ว่าด้วยนิบาตหลายบทที่มีอรรถเดียวกัน ๑๐๔๑  
    ๓.๔.๒  อุปสคฺคปทวณฺณนา    
               ว่าด้วยอุปสัคคบท ๑๐๔๘  
    ๓.๔.๓  อเนกตฺถนิปาตปทวณฺณนา    
                ว่าด้วยนิบาตบทที่มีอรรถมาก ๑๐๕๔  
    ๓.๔.๔. วิภตฺตยนฺตปจฺจยวณฺณนา    
                ว่าด้วยปัจจัยที่ประกอบหลังธาตุ สังขยา นาม    
                และสัพพนาม เหมือนกับวิภัตตินาม ๑๐๕๘  
นิคมนคาถา  คาถาสรุปท้ายคัมภีร์ ๑๐๕๙  
อภิธานานุกรมภาคภาษาบาลี ๑๐๖๓  
อภิธานานุกรมภาคภาษาไทย ๑๑๓๓  
ธาตวัตถานุกรม ๑๒๐๑  
บรรณานุกรม ๑๒๒๙  
๘๒๙

<<<           >>>