คู่มือพระอภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉท

รวบรวมแสดง จิตปรมัตถ์


รวบรวมแสดง เจตสิกปรมัตถ์


รวมรวมแสดง ธรรมต่าง ๆ ๖ หมวด คือ

เวทนา เหตุ ทวาร กิจ อารมณ์ และวัตถุ


รวบรวมแสดง วิถีจิต


รวบรวมแสดง จิตที่พ้นวิถี

และธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับจิตที่พ้นวิถี


รวบรวมแสดง รูปปรมัตถ์และนิพพาน


รวบรวมแสดง ธรรมที่สงเคราะห์เข้าเป็นหมวดเดียวกันได้


รวบรวมแสดง ธรรมที่อุปการะซึ่งกันและกัน

และแสดงบัญญัติธรรมด้วย


รวบรวมแสดง อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งการงานทางใจ คือ สมถะ และ วิปัสสนา