พระอภิธรรมเบื้องต้น

 

หลักสูตรเรียนพระอภิธรรมทางอินเตอร์เนต

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

คัดข้อมูลมาจาก เว๊บของมูลนิธิเผยแพร่พระสัทธรรม

http://www.buddhism-online.org/Index1.htm 

มาจัดเรียงให้มีความสะดวกในการอ่านมากขึ้น

 

ขออนุโมทนาสาธุและขอบพระคุณผู้จัดทำแหล่งข้อมูลดั้งเดิมไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย